Keerai Mor Kootu

KEERAI MOR KOOTU

Keerai Mor Kootu(கீரைமோர் கூட்டு) is a tasty and healthy spinach recipe that is taken with rice.

Ingredients

Palak/Mulai keerai/Arai keerai  – 200 g

Grated coconut                            – 1/4 cup

Green chili                                    – 2-3 nos.

Cumin seeds                                 -1 tsp

Hing                                                -1/2 tsp

Turmeric                                        -1/4 tsp

Curd                                                -1/2 cup

Salt

Mustard                                       -1/2 tsp

Coconut Oil                                – 1 tsp

Makes                                          : 3 cups

Preparation time                      : 05 min

Cooking time                              : 10 min

Procedure