Kadhambam

Kadhamba Sadam

Kadhamba Sadam ( கதம்ப சாதம்) as the name implies in Tamil, is a mix of cooked rice, specific vegetables and gravy made with tamarind water and roasted spicy powder all giving a terrific taste. It is a special and popular prasadam in several temples

Ingredients

Vegetables-(Sweet Potato, Raw banana, Avaraikai, Kothavarai, Yellow pumpkin) 300 g

Sepan kizhangu                                3 nos.

Raw rice                                            1 cup

Toor dhal                                          1/3 cup

Tamarind                                          1 big lemon size

Turmeric powder                              1/4 tsp

Konda kadalai (Chick peas)              1 tbsp

White or brown karamani                1 tbsp

Roasted Powder Red chili                4-5 nos.

Coriander seeds                               2 tbsp

Black pepper                                   1/2 tsp

Bengal gram                                    1 ½ tbsp

Urad dhal                                        1 tbsp

Fenugreek                                       1/2 tsp

Garnishing

Sundaikai vathal                             1 tbsp

Mustard                                           1 tsp

Curry leaves

Asafoetida (Hing)                             1 tsp

Ghee                                                1-2 tsp

Gingelly oil                                       2 1/2 tbsp

Salt To taste

Procedure

Video